Ana Sayfa Sağlık 27 Mayıs 2015 974 Görüntüleme

Telefondan sağlık testi!…

Bugün’de yer alan habere göre AB­D ’­de bu­luş­la­rıy­la ta­nı­nan Prof. Dr. Ay­do­ğan Öz­can ya­kın ge­le­cek­ten ha­ber ver­di. Ev­le­rin ve ki­şi­sel eş­ya­la­rın akıl­lı ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Öz­can, “Akıllı eşyalarla erken teşhis yapılacak. Bu­gün do­ğan be­bek­ler 100 ya­şını gö­re­ce­k” di­ye ko­nuş­tu.

Ge­diz Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı Ya­rı İlet­ken Tek­no­lo­ji­le­ri Kon­fe­ran­sı­ ’na 15 ül­ke­den 100 ’ü aş­kın bi­lim in­sa­nı ka­tıl­dı. Zir­ve­de göz­ler Ca­li­for­ni­a Üni­ver­si­te­si­ ’n­de gö­rev­li Prof. Dr. Öz­ca­n ’­a çev­ril­di.

ÖDÜLLÜ TÜRK PROFESÖR

Akıl­lı cep te­le­fon­la­rıy­la sağ­lık test­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­yan 50 ’ye ya­kın bu­lu­şuy­la “Dün­ya Tek­no­lo­ji Ödü­lü­” ka­za­nan, Po­pu­lar Sci­en­ce Der­gi­si­ ’n­ce dün­ya­nın en par­lak 10 bi­lim in­sa­nı ara­sın­da gös­te­rdiği Prof.

Öz­can, 5-10 yıl için­de ha­ya­tı­mız­da ne­le­rin de­ği­şe­ce­ği­ni açık­la­dı. Prof. Öz­can, “Ban­yo­la­rı­mız la­bo­ra­tu­var gi­bi ça­lı­şa­cak. Di­şi­mi­zi her fır­ça­la­dı­ğı­mız­da, bi­yomo­le­kü­ler ba­zı iz­ler ana­liz edi­le­cek. Akıl­lı diş fır­ça­mız, dok­to­ru­muz­la ile­ti­şim kura­cak. Er­ken teş­his­le hız­lı bir şe­kil­de te­da­vi­ye baş­la­na­cak. Kı­ya­fet­le­ri­mi­ze de bi­yo­sen­sör­ler yer­leş­ti­ri­le­cek” de­di.

TE­LE­FON­LA SAĞ­LIK TES­Tİ

Prof. Dr. Öz­can, cep te­le­fon­la­rı­nın da tıb­bi gö­rün­tü­le­me ve ana­liz­de kul­la­nı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek şöy­le ko­nuş­tu: “Cep te­le­fo­nu için­de­ki çip­le­ri kul­la­na­rak çok kü­çük or­ga­niz­ma­la­rı, hat­ta vi­rüs­le­ri gö­re­bi­li­yo­ruz. DNA mo­le­kül­le­ri­ni gö­rüp ölç­mek de müm­kün. 5-10 yı­la ka­dar mo­bil sağ­lık uy­gu­la­ma­sı ola­cak. Öy­le ki ge­ne­tik test­le­ri bi­le ken­di­miz ya­pa­bi­le­ce­ğiz.”

UCUZ  MİKROSKOP

Kan­ser üze­ri­ne de ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı an­la­tan Prof. Dr. Öz­can, “Bi­yop­siy­le alı­nan ör­nek­le­rin in­ce­len­di­ği mik­ros­kop­la­rın ucuz­laş­tı­rı­la­rak yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı ve bu tıb­bi ör­nek­le­rin di­ji­tal or­ta­ma ta­şın­ma­sı­nı sağ­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz” dedi.

Özcan, “Bu mik­ros­kop­lar dün­ya­nın en üc­ra yer­le­rin­de bi­le in­san­la­rın hiz­me­tin­de olup kan­ser er­ken teş­his edi­le­bi­le­ce­k” diye konuştu.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Haber Sitesi | Uzman Tescil