Ana Sayfa Bilim ve Teknoloji, Dünya, Eğitim, Ekonomi, Genel, Gündem, Sağlık, Siyaset, Yaşam 26 Haziran 2020 628 Görüntüleme

Siirt İl Mahalli Çevre Kurulu Yeni Kararlar aldı.

Siirt İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 18.06.2020

Karar No : 2020 / 2

Siirt İl Mahalli Çevre Kurulu 18.06.2020 Perşembe günü Vali Yardımcısı Selim ERKOVAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1 : (Anız Yakılması)

a) İlimizde hasat döneminde anız yakılmasının yasaklanmasına, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anız yakılmasının önlenmesi konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce halkın bilgilendirilmesine, gerekli tedbirlerin alınması ve titizlikle uygulanmasına,

b) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Valilikçe çıkarılan Anız Genelgesinde ilgili kurum ve kuruluşlara düşen görevlerin takibinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

c) Anız yangınları ile mücadele için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından(kolluk kuvvetleri sorumluluk sahasına göre) oluşturulacak denetim komisyonunun belirli dönemlerle İl genelinde hububat tarımının yoğun yapıldığı kırsal kesimde, özellikle Kurtalan ve Baykan İlçelerinde gerekli denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmasına,

d) Denetim komisyonu tarafından yapılacak bilgilendirme toplantılarına köy veya mahalle muhtarları ile cami imamının da katılım sağlayarak gerekli uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerine destek vermelerine,

e) İlimizde bulunan Ziraat Odası Başkanlıkları ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından konunun hassasiyeti noktasında kayıtlı çiftçilerine gerekli uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmelerine,

f) İl Müftülüğünce başta Kurtalan ve Baykan İlçeleri olmak üzere camilerde anız yangınlarının zararları konusunda halkı bilgilendirici ve bilinçlendirici faaliyetlerin düzenlenmesine,

g) İlgili Genelgenin ilanı ve bilgilendirme duyurularının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından tüm kitle iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilmesine,

h) Yasağa rağmen anız yakanların ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından tespiti halinde; 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve diğer yasalarda öngörülen cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

Madde 2: (Çevresel Gürültü Kontrolü )

a) 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 2011/11 sayılı Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi ve 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik” gereğince aşağıdaki kararların alınmasına,

b) Canlı müzik yayını yapan işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarının olup olmadığının kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesine, ruhsatı ve canlı müzik izni alınmadan izinsiz faaliyette olduğu tespit edilen işletmelerin yetkili idarelere(Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresi) bildirilmesine, yetkili idarece bildirimi yapılan bu yerlerin kapatılarak kolluk birimlerine 3(üç) gün içinde bilgi verilmesine,

c) Çok hassas kullanımların(Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları gibi kullanımlar) bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 23:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasak olup gerekli görülmesi dâhilinde canlı müzik yayınının yapılacağı zaman dilimlerinin tekrar düzenlenebileceğine,

d) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayınının yasak olmadığı saatlerde;

– Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olan eğlence yerlerinde kaynaklanan çevresel gürültünün (Leq cinsinden), etkilenen yapı içindeki arka plan gürültü seviyesi değerini aşmamasına, bitişik nizamda olmayan yerlerde ise arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den fazla aşmamasına,

– Birden fazla eğlence yerinden gürültüye hassas kullanımlara iletilen toplam çevresel gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA ve 9-12 dBC aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi, gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas kullanımlar arasındaki mesafe gibi faktörler göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır değerin aşılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir işletme sınır değer aşımından eşit olarak sorumlu olacağı ve gürültüye katkı oranlarına göre her bir işletme ve tesisin gerekli tedbirleri alması gerektiğine,

e) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, yapılan denetimlerde yukarıda belirtilen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde kapalı hale getirileceğine,

f) Her türlü alanda faaliyet gösteren açık, yarı açık ve kapalı eğlence yerlerinin belirlenen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerinin sürdürülmesine, Aksi takdirde denetim sonucunda uygunsuz faaliyette bulunan işletmeler hakkında mer’i mevzuatlar çerçevesinde işlem tesis edileceğine,

g) Canlı müzik yayını yapılabilmesi için ‘Çevresel Gürültünü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ ve ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’ gereği Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdare tarafından canlı müzik yapacak eğlence yerlerinin yetkili idarenin de görüşü alınarak canlı müzik izni (Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu) alınması şartıyla İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesine, canlı müzik yayınının izin alınmadan yapıldığının tespiti halinde yetkili idare tarafından canlı müzik yayınının durdurulmasına ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği gerekli yaptırım kararının uygulanmasına,

h) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediye Başkanlıklarının yapacağı denetimlerde gerek görülmesi halinde kolluk kuvvetlerinin denetimlere katılımının sağlanmasına,

ı) Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdare tarafından mevcut eğlence yerlerine verilmiş olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının yeniden değerlendirilerek canlı müzik iznine esas olan Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatılması, bundan sonra eğlence yerlerine verilecek olan canlı müzik izinlerinde Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporunun istenmesine, hazırlanan raporun değerlendirildikten sonra izinlerin verilmesine,

i) Kapalı eğlence yerlerinin dış giriş kapılarının üzerine ‘Dikkat İçerideki Ses Seviyesi İnsan Sağlığına Zararlıdır’ ibareli ışıklı ikaz levhalarının asılmasına,

j) Dini ve milli bayramlar ile yerel milli günler ve il genelinde festival gibi büyük kutlamalar dışında; eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu yerlerde yapılması yasaktır. Bu faaliyetler az hassas kullanımların(İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımlar) bulunduğu yerlerde ancak 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 117 nci maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabileceğine,

k) Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda konser, gösteri, miting, festival gibi açık hava faaliyetlerinin 24:00-07:00 saatleri arasında yapılması yasaktır. Yörenin özelliğine bağlı olarak gerekli görülmesi halinde, bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerinin yapılacağı zaman dilimi Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yetki devri almış ilgili belediye başkanlığı tarafından yeniden düzenlenebileceğine,

l) Gürültüye hassas kullanımların(çok hassas, hassas ve az hassas kullanımların tamamı) bulunduğu alanlarda; yüksek sesle konuşarak, bağırarak, anos sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak reklam, duyuru, tanıtım ve satış yapmanın yasak olduğuna,

m) Yerleşik nüfusu yüz binden fazla olan Siirt Belediye Başkanlığı tarafından yerleşim alanına esas bir önceki yıldaki(hazırlanacak yıla esas) durumunu gösteren stratejik gürültü haritasını

ivedilikle hazırlaması, ardından her beş yılda bir stratejik gürültü haritasının güncellenmesi gerektiği, Ayrıca haritalamaya esas eylem planını hazırlaması, mevcut gürültü durumunu etkileyen çok önemli bir değişikliğin meydana gelmesi üzerine ve hazırladıkları tarihten itibaren en az beş yılda bir eylem planını gözden geçirmesi ve gerektiğinde revize etmesi gerektiği,

n) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin gündüz zaman diliminde akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülmemesi ve İl, İlçe ve Belde Merkezlerinde şantiye faaliyetlerinin hafta içi saat 07.00-19.00 arasında; hafta sonları ise 09.00-19.00 arasında gerçekleştirilmesi ile bu yönde Belediyelerce gerekli duyuruların yapılması, ayrıca faaliyet sahibi tarafından şantiye alanında; inşaatın başlama, bitiş tarihleri ve çalışma periyotları ile İl/İlçe Belediyelerinden alınan izinlere ilişkin bilgiler inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir tabelada gösterilmesi gerektiği,

o) Gürültüye hassas kullanımlarda mevcut yapılarda, yapı içinde veya dışında herhangi bir yerde bulunan soğutma fanı, klima gibi kaynaklardan; ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan ve bitişik duvarlar veya hava aracılığıyla gürültüye hassas kullanımlara iletilen gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden araka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamayacağına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hazır Site by Uzman Tescil