Ana Sayfa Bilim ve Teknoloji, Dünya, Eğitim, Ekonomi, Genel, Gündem, Yaşam 25 Haziran 2020 554 Görüntüleme

BAYKAN BELEDİYESİ BASIN DUYURUSU

BAYKAN BELEDİYESİ BASIN DUYURUSU TEKZİP

Özgür Gündem adlı (@OzgurrGundem) twitter hesabından 25.06.2020 tarih ve 16:30 ile 17:10 saatleri arasında “…kayyımın “sözleşme süreleri sona erdi” gerekçesiyle 14 kişiyi işten çıkardığı belirtildi” iddiasını içeren twitter paylaşımına ilişkin KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEYE dönük açıklamalar aşağıdaki gibidir;

Üstte iddia edilen yersiz, asılsız ve soyut isnadların hukuki dayanaklardan yoksun olarak Vatandaşlarımızı kasdi olarak yanlış bilgilendirmeye dönük ifadeleri KAMUOYUNU DOĞRU BİLGİLENDİRMEK amacıyla aşağıdaki hukuki bilgilerin verilmesi hasıl olmuştur.
Baykan Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 10 sayılı Meclis Kararı ile 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmelik” ’in “Geçici İşçiler” Başlıklı 24. Maddesine göre;
“Belediyeler ve Mahalli İdare birliklerinde kullanılacak iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellilerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde 40’ını geçmemek üzere bulunacak sayısının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir” denildiğinden; Beledi işlerinin düzenli ve sağlıklı yürütülmesi için 2020 Mali yılı 5 Ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda/çerçevesinde 30X5,29= 158,70 adam/ay miktarına göre geçici işçinin vizesinin yapılmasına meclis üyelerinin oy çokluğu ile karar verilmiştir”
Üstte ifade edilen mevzuatın amir hükümleri çerçevesinde, Baykan Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; üstteki Baykan Belediye Meclis Kararına istinaden 15.01.2020 tarihinde 5 (beş), 22.01.2020 tarihinde 1 (bir), 18.03.2020 tarihinde 10 (on), 21.04.2020 tarihinde 2 (iki), 04.04.2020 tarihinde 1 (bir) 23.04.2020 tarihinde 1 (bir) personel olmak üzere toplamda 20 geçici işçi işe başlatılmıştır. Mevcut durumda Belediyemizde istihdamı sağlanan (kadrolu ve sonradan kadroya geçirilenler) 30 personele ilave teknik personel (inşaat mühendisi, mimar, haritacı vb…) alımı gerçekleştirilmemiş olup gereksiz istihdamı sağlanan 20 geçici personelin Belediyenin muhtelif birimlerinde atıl bir şekilde oturtulduğu tespit edilmiştir. Alınan 20 kişilik geçici personel de İŞKUR aracılığıyla alınması gerekirken sadece Belediye Meclis Kararı yeterli görülerek alım yapılmıştır. 20 Geçiçi Personel için her hangi bir Hizmet Sözleşmesi imzalanmamıştır. Alınacak personeli listeleri hukuki olmayacak şekilde kendileri tarafından belirlenerek Baykan’lı Hemşerilerimizin işe girmedeki fırsat eşitlikleri ellerinden alınmıştır. Ayrıca alınan 20 Geçici Personelden 6 personelin Belediye Hizmetlerinde kullanılabileceği değerlendirilerek görevlerine devamları sağlanmıştır.
01.06.2020 tarihinde Baykan Belediye Meclisimiz gündeminde olan konulardan biri olan geçici işçilerin hukuki durumunu değerlendirilmiştir. Belediyemizin 31.05.2020 tarihi itibariyle kamuya 6.402.354,60 TL; piyasaya 1.279.172,59 TL; İller Bankasına 2.485.985,96 TL borcu olduğu; Baykan Belediyesinin borç ve gelir-gider durumu incelendiğinde, gelir-gider dengesinin, giderler aleyhine olduğu, bu durumun bütçe dengesizliğine ve mali disiplin ilkelerine aykırılık oluşturduğu aşikardır.
2019 yılı Aralık Ayı sonlarına doğru Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan Kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid 19) 2020 yılı Mart ayı ortası itibariyle Ülkemizde de görülmeye başlanmış ve devletimiz bir takım hukuki ve idari tedbirler alarak bu süreçte yoğun bir mücadele vermiştir. Bu kapsamda; “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede (RG) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Üstte belirttiğimiz Kanuni düzenleme kapsamında, yurt genelinde tüm belediyelerin su, emlak, ilan, reklam, kira ve harç vb…gelirlerinin tahsilatlarının ertelemesi başta olmak üzere bir çok alanda belediyeye gelir getirici unsurlardan vazgeçilmesi (3 ay süreyle), Devletimizin özellikle ekonomik olarak zorda olan vatandaşlarımızı düşünerek uygulamaya başladığı ekonomik ve sosyal politikalara “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” felsefesi ilgili tahsilatların da tehiri (ertelemesi-üç ay) yapılması talimatlandırılmıştır.
Baykan Belediye Başkanı Ramazan SARSILMAZ hakkında, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, ”Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” (TCK 314/2 Md,), “Terör Örgütü Propagandası Yapma” (TMK 7/2-TCK 220/8 Md.), “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” (TCK 216 Md.), Türkiye Cnmhurlyeti Devletini, Kurum ve Organlarını Aşağılama” (TCK 301Md.) suçları kapsamında ilgili hakkında el koyma ve gözaltı tedbirlerinin uygulandığı ve soruşturmanın devam ettiğinden, Anayasanın 127.maddesinin 4. fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. Maddesi gereğince İçişleri Bakanlık Makamının 15.05.2020 tarihli Olur’u ile görevinden uzaklaştırılmıştır. İçişleri Bakanlık Makamının Görevden Uzaklaştırma yazısına binaen Siirt Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü Valilik Makamının15.05.2020 tarih ve 4141 sayılı Görevlendirme Oluruna yazısına binaen Baykan Belediye Başkanlığına vekaleten görevlendirilen İlçemiz Kaymakamı Mehmet TUNÇ; Belediye Başkan Vekilliği görevine 15.05.2020 tarihi itibariyle başlamıştır.
15.05.2020 tarihinde Baykan Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlayan Kaymakam Mehmet TUNÇ yaptırmış olduğu mali denetimlerde haksız, hukuksuz ve yersiz harcamaları tespiti üzerine, 18.05.2020 tarihi itibarı ile Baykan Belediye Başkalığının idari ve mali işlemlerinin denetimi amacıyla İçişleri Bakanlığımızın teftiş birimlerinden yazılı olarak talepte bulunmuş; İçişleri Bakanlığı Teftiş Birimlerince yapılan denetim sonucunda hazırlanan “Mali Durum Raporu” ve “İdari Denetim Raporu” nda kamu zararı ve kişi borcu olan pek çok haksız ve hukuksuz harcamaların olduğu tespit edilmiştir.
“Mali Durum Raporu” nda tespit edilen kamu zararı ve kişi borcu olan pek çok haksız ve hukuksuz ödeme ve harcamaların Rapora istinaden ilgililerden tazmini ve rücü sağlanması süreci İVEDİ olarak başlatılmıştır. Bundan sonraki süreçte de Devletimizin Baykan’lı Hemşerilerimize hizmet edilsin diye gönderdiği paraların yersiz, haksız ve hukuksuz heba edilmesine fırsat verilmeyecek ve mali Durum Raporu ile ortaya çıkarılan haksız ve hukuksuz eylem ve işlemlerinin her türlü hukuki takibi sağlanacaktır.

Belediyemizde hali hazırda mevcut bulunan 30 personelimiz, Belediyemizin hizmet sunduğu mücavir alan sınırları içerisinde (toplam 5 mahalle) vatandaşlarımıza temel belediyeclik hizmetlerini layıki ile yerine getirmeye gayret göstermektedir. Belediyemizce ihtiyaç duyulan teknik personel (inşaat mühendisi, mimar, harita mühendisi vb…) açığına rağmen, yüksek sayıda niteliksiz geçici personel istihdamı sağlanması personel giderlerinin olağandan daha fazla artış göstermesine, dolayısıyla kaynak israfına neden olmaktadır.
Üstteki durum Belediyemizin zorunlu hizmet kalemlerine ayırması gereken parasal dengenin daha da olumsuza evrilmesine ve Baykan’lı Hemşerilerimiz için yapılması gereken acil yatırım planlamalarının ve yatırımların sürekli olarak ötelenmesine neden olmaktadır. Ayrıca atıl anlamda Belediyenin muhtelif birimlerinde memur gibi oturtulan geçici personellerin çalışmamaları kadrolu Belediye çalışanlarımızın da çalışma barışını olumsuz etkilemektedir.
Baykan Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 10 sayılı Meclis Kararı ile 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmelik”’in “Geçici İşçiler” Başlıklı 24. Maddesine göre; Belediyemiz bünyesinde istihdam edilen Geçici 20 Personelden hukuki durumlarının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.
Mevcut durumda Belediyemizde istihdamı sağlanan (kadrolu ve sonradan kadroya geçirilenler) 30 personele ilave teknik personel (inşaat mühendisi, mimar, haritacı vb…) alımı gerçekleştirilmemiş olup gereksiz istihdamı sağlanan 20 geçici personelin Belediyenin muhtelif birimlerinde atıl bir şekilde oturtulduğu tespit edilmiştir. Alınan 20 kişilik geçici personel de İŞKUR aracılığıyla alınması gerekirken sadece Belediye Meclis Kararı yeterli görülerek alım yapılmıştır. 20 Geçiçi Personel için twitter hesabında iddia edildiği gibi her hangi bir Hizmet Sözleşmesi imzalanmamıştır. Hizmet Sözleşmesi olmayan adı üzere geçici olan personelin isim listeleri de hukuki olmayacak şekilde kendileri tarafından belirlenerek Baykan’lı Hemşerilerimizin işe girmedeki fırsat eşitlikleri ellerinden alınmıştır. Ayrıca alınan Geçici 20 Personelden 6 personelin yapılan değerlendirmeler sonrasında kendilerinden Belediye Hizmetlerinde kullanılabilecekleri değerlendirilen 6 kişinin Belediye Hizmetlerinde görevlerine devam etmeleri kararlaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BAYKAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hazır Site by Uzman Tescil