Ana Sayfa Gündem 6 Temmuz 2018 1193 Görüntüleme

BAYKAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAYKAN İLÇESİ BİTÜM KARŞILIĞI BETON 8500 M2 PARKE TAŞI, 1000 M. BORDÜR, 1000 M. OLUK TAŞI ALIMI VE DÖŞEME İŞİ

İLAN

BAYKAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAYKAN İLÇESİ BİTÜM KARŞILIĞI BETON 8500 M2 PARKE TAŞI, 1000 M. BORDÜR, 1000 M. OLUK TAŞI ALIMI VE DÖŞEME İŞİ

Baykan İlçesi Muhtelif cadde ve sokaklarda bitüm karşılığı 8 cm’lik Yeni 8500 m2 Parke Taşı, 1000 m. Bordür, 1000 m. Oluk Taşı alımı ve döşeme işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/1

 

1-İdarenin
a) Adresi : Baykan İlçesi Yenidoğan Mah. Turgut Özal Bul. No:77/2 Baykan/ Siirt

 

b) Telefon ve faks numarası : 4845612012 – 4845612333
c) Elektronik Posta Adresi :  baykanbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği :  Baykan Belediye Başkanlığı

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bitüm Karşılığı karşılığı 8 cm’lik Yeni 8500 m2 Parke Taşı, 1000 m. Bordür, 1000 m. Oluk Taşı alımı ve döşeme işi
b) Yapılacağı yer : Baykan Belediyesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Baykan Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.07.2018 Perşembe günü, saat 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Kurumuz iş deneyim belgesi isteyip istememekte serbesttir.

 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A)  ALT YAPI İŞLERİ

V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ  (Altyapı+Üstyapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

4.4.3 Yapı Araçları Taahhütnamesi (Yüklenici iş süresince aşağıda belirtilen iş makinası ve ekipmanını iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Makine veya Aracın Adı                     :                          Adedi :               Kapasitesi   :

1- Yükleyici ( JCB )                                                             1                      …………….

2- Damperli Kamyon                                                             3                      ……………

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00.TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı Baykan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Baykan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden (Yenidoğan Mah. Turgut Özal Bul. No:77/2 Baykan/ Siirt ) adresine elden teslim edilebilecektir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel üzerinden fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 3. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. Diğer hususlar:

                                                                                                                  İLAN OLUNUR.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hazır Site by Uzman Tescil