Ana Sayfa Bilim ve Teknoloji, Dünya, Genel, Gündem, Siyaset, Yaşam 15 Mayıs 2019 1167 Görüntüleme

BARAJ, GÖLET, REGÜLATÖR, KANAL VE AKARSULARDA BOĞULMA OLAYLARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR)

T.C.

SİİRT VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri müdürlüğü

BARAJ, GÖLET, REGÜLATÖR, KANAL VE AKARSULARDA BOĞULMA OLAYLARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR

KARAR TARİHİ: 13/05/2019

KARAR NO: 2019/01

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)’nın 09/10/2015 tarihli ve 5239 sayılı yazı emirleri.

        b) Orman ve su İşleri Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü)’nın15/01/2016 tarihli ve 30624 sayılı yazı emirleri.

AMAÇ:

MADDE 1- İlimiz sınırları içerisinde yerüstü ve yer altı sularının zararlarım önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen; baraj, gölet, regülatör, sulama ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde özellikle yaz aylarında;

Suyun Depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör vb. tesislerde:

1.1. Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi,
1.2. Yukarı havzadan gelen killi ve siltli (kum) malzemenin birikimiyle oluşması sebebiyle zeminin çamur formunda olması,
1.3. Su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi,
1.4. Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipodermi (soğuk şoku: İlk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi.) yaşanabilmesi,
1.5. Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,
1.6. Göl alanı içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının yer alması,

Su iletimi ya da deşarjı maksadıyla inşa edilen kanallarda:

1.7. Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipodermi (soğuk şoku: İlk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi.) yaşanabilmesi,
1.8. Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,
1.9. Suyun hızlı ve türbülanslı akması,
1.10. Kanal yamaçlarının dik ya da eğimli olması sebebiyle sudan çıkmanın zor

olması,

1.11. Kanal güzergâhı boyunca su alma yapısı, sifon vb. sanat yapılarının yer alması sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturduğundan;

Yaşanan boğulma olaylarının önlenmesidir.

KAPSAM:

MADDE 2- İlimiz sınırları içerisinde yerüstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen; baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsar.

TANIMLAR:

MADDE 3- Bu Yönergede geçen deyimler;

3.1. Baraj/ Gölet Gölü: Nehir sularının yolunu keserek oluşturulan barajın arkasında (membaında) oluşan gölü,
3.2. Sulama Kanalı: Tarım arazilerini sulamak maksadıyla su kaynağından sulanacak tarım arazisine su transferini sağlamak maksadıyla inşa edilen kanalı,
3.3. Drenaj Kanalı: Fazla suyun bölgeden uzaklaştırılması maksadıyla inşa edilen kanalı,
3.4. Taşkından Koruma Tesisleri: Taşkından korunmak maksadıyla inşa edilen kuşaklama kanalı, ıslah edilmiş dere, çay, ırmak, sel kapanı gibi akan ya da durağan su kütlelerini içeren yapıları,
3.5. Mülki Amir: Siirt Valisi ve İlçe Kaymakamlarını,
3.6. Kolluk: Polis ve Jandarma teşkilatım,
3.7. İdari İşlem: Kurallara uymadığı tespit edilenler hakkında mülki amir, yetkili idare veya kolluk tarafından yapılan (idari yaptırım vb.) işlemi ifade eder.

DAYANAK: MADDE 4-

4.1. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 ncimaddesi.
4.2. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 1 l/c ve 66 ncımaddesi.

GENEL ESASLAR: MADDE 5-

5.1. İl sınırlarımız içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, Botan Nehri ve diğer akarsular, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklanmasına,
5.2. İl Sınırları içinde yer alan; Botan Nehri ve diğer akarsular, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanmasına,
5.3. İl Sınırları içinde yer alan; Botan Nehri ve diğer akarsular, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılmasına,
5.4. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve Yerel Yönetimlerce; özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla Botan Nehri ve diğer akarsular, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına,
5.5. İdari yaptırım cezalarının Kolluk Kuvvetleri, Belediye Zabıta Kuvvetleri ve DSİ 104. Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına;

MADDE 6-

6.1. Botan Nehri havzasında halkımızın yoğun olarak piknik yaptığı yerlerde; santralin faaliyete girmesi öncesinde suyun yükselme ihtimaline karşı halkı uyarmak amacıyla, oluşturulan 2 adet motorize ekiplerinin devam ettirilmesine,
6.2. Mevcut siren sistemine ek olarak; halkın yoğun olarak bulunduğu 5 ayrı noktada AlkumruBarajı ve Hidroelektrik Santralı İşletmesi, siren sistemlerinin çalışır halde tutulmasına ve rutin kontrollerinin yapılmasına, Alkumru Barajı ekiplerinin güzergâh boyunca kontrol ve ikaz amaçlı gezmelerine ve AF AD ekipleri ile iletişimde bulunmalarına,
6.3. Akarsu havzalarındaki kum ocaklarının sınırları dışında çalışıp çalışmadığı, nehir yatağını bozup bozmadıkları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından takip edilecek ve bu konuda her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması açısından gerekli hassasiyet gösterilmesine, gerekli uyarıların yapılmasına,
6.4. Akarsu havza güzergahında faaliyet gösteren işletmelerin herhangi bir can ve mal kaybına uğramaması bakımından, santrallerin üretim faaliyetlerine girmeleri öncesinde havzadaki işletmelere (Kum ocağı vb. ) AlkumruBarajı ve Hidroelektrik Santralı İşletmesi ve Miran Enerji (Baran HES-1) yetkililerince SMS ile bilgi verilmesine,
6.5. Suya girmenin tehlikelerine karşın mevcut uyarı tabelalarına ilaveten, Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santralı İşletmesi, Miran Enerji (Baran HES-1) ve DSİ 104 Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak görsel uyarı içeren tabelaların yerleştirilmesine, mevcut uyarı tabelalarının kontrol edilmesine yetersiz ise takviye yapılmasına, uyarı afişlerinin dağıtılması ve asılmasına,
6.6. Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İl, ilçe ve belde Başkanlıklarınca

halkın duyarlılığının artırılması amacıyla, yerel TV ve yerel gazeteler ile yayın sisteminden uyarıcı anons ve bilgilendirme duyuruların yapılmasına,

6.7. İl Müftülüğünce halkın duyarlılığının artırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, konunun

Cuma Hutbelerinde her hafta işlenmesine,

6.8. Okullarda enerji ve barajlar konulu eğitim çalışmaları, periyodik dönemler halinde yerine getirilmesine ve öğretmenler tarafından, öğrencilere nehirde yüzmenin tehlikeleri ve ani su yükselmeleri hakkında uyanlarda bulunmasına,
6.9. Çay ve Akarsu güzergâhlarında bulunan kum ocağı vb. işletmelerin, suya kapılma anında hızlıca müdahale edebilmeleri için halat, can simidi, can yeleği gibi kurtarma malzemeleri bulunduracaktır. Konunun İl Özel İdaresince takip edilmesi, ayrıca işletme personeline müdahale edebilmeleri için gerekli bilgilendirmeyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesine,
6.10. İlimiz sınırları dahilinde inşaatı devam ve bundan sonra kurulacak olan hidroelektrik santrallerin üretim faaliyetine geçmesi halinde, yukarıda belirtilen Baraj HES’ lere verilen görev ve sorumluluklar, yeni barajlar için de geçerli olup, konunun DSİ 104 Şube ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından takip edilmesine,
6.11. Vatandaşlarımızın kendi can ve mal güvenlikleri açısından, nehir havzasında suların yükselip çekildiği alanlara girmemelerine,
6.12. Meydana gelebilecek vakalar için gerekli emniyet tedbirlerinin İl Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanmasına,
6.13. Motorize ekiplerinin hizmet alım iş ve işlemleri Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılacak, bu hizmet için ihtiyaç duyulan finansmanın; %70’ i Limak HES Yatırımları A.Ş. ve %30’u Baren Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. (Kirazlık HES) tarafından karşılanacak ve istihdam edilecek motorize ekiplere gerekli eğitimleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilecektir.

CEZAİ HÜKÜMLER:

MADDE 7- Bu Karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde, 5442 Sayılı İl idaresi Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi uyarınca bu kararın “Genel Esaslar” başlığı altındaki 5.5. maddesindeki görevlilerce idari işlem uygulanır.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 8- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

MADDE 9- Bu Kararı Siirt Valiliği yürütür.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hazır Site by Uzman Tescil